5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน 2563 ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ

รู้จักกับ 5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน 2563 ในพระราชพิธีพืชมงคลฯ

เมื่อใกล้เข้าฤดูกาลปลูกข้าว เกษตรกรจะเตรียมดิน เตรียมน้ำ และวางแผนว่าปลูกข้าวพันธุ์อะไรดีให้คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรง โดยทุกปีเกษตรกรส่วนหนึ่งจะเข้ามารอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหลังเสร็จงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แต่ปีนี้เปลี่ยนสถานที่จัดเป็นพิธีภายในเพราะเลี่ยงโควิด-19 แต่จะแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรในภายหลัง

5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน พ.ศ. 2563

ในปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยข้อมูล 5 พันธุ์ข้าว ที่ถูกนำมาเข้าพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานร่วมกับเมล็ดพันธุ์พืชอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์ จากการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จนเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงต่อไร่ ซึ่ง 5 สายพันธุ์นี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

กว่าจะมาเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน

พันธุ์ข้าวที่ได้รับคัดเลือกเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานในแต่ละปี ล้วนเป็นข้าวที่ผ่านการศึกษาสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ข้าวเดิมที่ปลูกมาแต่ในอดีต ตลอดจนพันธุ์ข้าวที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกคัดเลือกพันธุ์ หรือชักน้ำพันธุ์ด้วยรังสี จนได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติทนต่อโรคพืช และได้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี
โดยข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์นี้ ได้ทดลองปลูกในแปลงนา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกทดลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 และยังคงใช้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคล ในการประกอบอาชีพเรื่อยมา
ในปีนี้มีพันธุ์ข้าว กข. 79 ที่เพิ่งได้รับการรับรองพันธุ์ในปี 2562 ว่าให้ผลผลิตได้สูงสุดถึง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจ และพันธุ์ข้าว กข 6 เป็นข้าวเหนียวที่ให้ผลผลิตได้สูง มีคุณภาพหุงต้มดี พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมาหลายปีแล้ว และพันธุ์ข้าว กข 43 เป็นข้าวเจ้าที่มีระยะการปลูกสั้นเหมาะกับที่น้ำขังเป็นระยะเวลานาน

ติดต่อขอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่ไหนบ้าง

เกษตรกรผู้สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สอบถามที่ กรมการค้าข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 29 แห่ง ทั่วประเทศ คลิกที่นี่ http://brs.ricethailand.go.th/
Copyright © 2019. All rights reserved.