สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 

เกี่ยวกับสมาคมฯ


สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพ สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างโรงสีข้าวและชาวนา รวมทั้งสอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด การค้าข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผล และกำหนดบทบาทของโรงสีข้าวภาคใต้

ตั้งอยู่ที่ 25/14 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 (สำนักงานชั่วคราว)

มี นายมงคล ทองฉิม นายไมตรี อักษรแต้ม นายลิขิต เลขาพันธ์ และนายจรวย ขาวอุปถัมภ์ เป็นผู้ยื่นขออนุญาตเริ่มก่อตั้งสมาคมร่วมกัน

ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com


ประชุมสัญจรภาคใต้ปี61

4 Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น