สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 

คณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการของสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้

ประจำปี 2556-2558  วาระ 2 ปี

เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2556

 

1. นายสุทธิพร     กาฬสุวรรณ              นายกสมาคม

2. นายทักษิณ     สุดจันทร์                  อุปนายกสมาคมคนที่  1

3. นายสุกิจ        ภัทรพรพงศ์              อุปนายกสมาคมคนที่  2

4. นางสุภาภรณ์   ชูเปีย                      อุปนายกสมาคมคนที่  3

5. นายสุพจน์      สุทธิโมกข์                 อุปนายกสมาคมคนที่  4

6.  นายจรินทร์     จันทร์แก้ว                อุปนายกสมาคมคนที่  5

7. นายพลภัทร    คงแก้วขาว               อุปนายกสมาคมคนที่  6

8. นายลิขิต        เลขาพันธุ์                 เลขาธิการ

9. นางสาคร       ช่วยป้อง                  รองเลขาธิการ

10. นางฉลวย       อักษรแต้ม                เหรัญญิก

11. นายทวีป        เจนศาริกิจ               นายทะเบียน

12. นายพรทีป      เส้งชู                       ประชาสัมพันธ์

13. นายยอดรัก     คงตุก                      ปฏิคม

14. นายจรัญ        ลิบขาว                    คณะกรรมการ

15. นายสุรชัย       ดาษถนิม                 คณะกรรมการ

16. นายสุวิทย์       ทองมี                      คณะกรรมการ

17. นายนุกูล        ชูราษฎร์                  คณะกรรมการ

18. นายจรวย       ขาวอุปถัมภ์              คณะกรรมการ

19. นายอุดม        ศรีนิรัตน์                  คณะกรรมการ

20. นายวินัย        ภิญโญ                     คณะกรรมการ

21. นายจรูญ        ชีช้าง                      คณะกรรมการ


ประชุมสัญจรภาคใต้ปี61

4 Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น