สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ : Southern Rice Mills and Farmer Group Association

ค้นหาข่าว,บทความ,ข้อมูล

 
ข่าวสารล่าสุด
:: กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้ คุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย


เขียนโดย : admin 04-11-2557 เวลา 12:52:56 น.
Related Link
ข้าวพันธุ์ กข 77 และข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์เหลืองใหญ่ 48
มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
วงจรโครงสร้างผู้เกี่ยวข้องในระบบค้าข้าวในตลาดทั้งระบบ
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าว
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับข้าวหอมมะลิไทย


ราคาข้าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 6 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 5 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 4 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 3 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 2 กันยายน 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ราคาข้าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 
Untitled Document
 


สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
Southern Rice Mills and Farmer Group Association.

พบเราบน facebook

สำนักงาน สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาไทย
เลขที่ 300 ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075800871
Email : southernricemills6117118@gmail.com

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น